Skills


 • React
 • PHP
 • Symfony
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • HTML5
 • Sass
 • Gulp
 • Github
 • Git
 • Wordpress
 • AWS
 • Ubuntu

Where to find us